Tillbaka
Nextorys vd Shadi Bitar.
Foto: Ola Kjelbye