Tillbaka

Vi använder dina adressuppgifter och e-postadress för att leverera din tidning/digitala prenumeration och administration kring detta, såsom förnyelser eller fakturor. E-postadressen använder vi även när vi skickar vårt nyhetsbrev.
Inga personuppgifter lämnas vidare till någon annan än Titeldata, som handhar våra prenumerationer, som i sin tur skickar adressfiler till tryckeriet. 

 

De personuppgifter vi hanterar är kunduppgifter. Namn, adress, e-postadress och kundnummer. Det kan även vara vilken prenumeration du har, hur du faktureras och betalar. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera tidning/digital tidning och för att säkerställa att tjänsten fungerar samt för att kunna ge dig support. 

 

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer: 

 

• Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för
• Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål 
• Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
• Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler
• Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet

 

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:

Tidningen Svensk Bokhandel

Registerutdrag

Box 6888

113 86 Stockholm

 

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

 

För att begära ett registerutdrag, skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling till ovanstående adress.