Bokförsäljningen har minskat med en tredjedel sedan 2002

Den sorterade bokhandeln tappar allt mer mark. Sedan 2002 har bokförsäljningen minskat med en tredjedel. 2012 avslutades med ett fjärde kvartal där bokförsäljningen rasade med mer än 10 procent.

Publicerad

Den sorterade bokhandeln tappar allt mer mark. Sedan 2002 har bokförsäljningen minskat med en tredjedel.

2012 avslutades med ett fjärde kvartal där bokförsäljningen rasade med mer än 10 procent.

2002 var året då bokmomsen sänktes från 25 % till 6 %. Försäljningen av böcker skenade. Den traditionella bokhandeln redovisade försäljningsökningar på mellan 10 till 20 % och man såg med stor tillförsikt på framtiden. Bokhandelns försäljning 2002 uppgick till över 3 miljarder. I den allmänna yran var det få som noterade att nätbokhandeln under samma år ökade sin försäljning med 53 % till 202 miljoner och än mindre att Bokus lillebror Adlibris mer än fördubblade sin försäljning till totalt 79 miljoner.  Men av den totala bokhandelsförsäljningen svarade nätbokhandeln för endast blygsamma 5,2 %. Det finns inga exakta uppgifter om hur mycket bokförsäljningen ökade i den traditionella bokhandeln det år som momsen sänktes, men det blev utan tvekan ett ”all time high”. Det var då.

Tack vare de skilda momssatserna på 6 % resp. 25 % har det från 2002 blivit möjligt att studera bokhandelns försäljning för såväl böcker som övriga varor. Under 10-årsperioden efter 2002 har den traditionella bokhandeln tappat 33 % av sin bokomsättning medan försäljningen av övriga varor minskat med 9 %. Allt mätt i löpande priser.

Statistiken baseras på ett urval på över 100 jämförbara företag som sammantaget svarar för en tredjedel av bokhandelns omsättning. Hur man än vrider och vänder på på siffrorna är de entydiga oberoende stora som små kommuner, stora som små boklådor eller fördelning på kedjor eller obundna företag. Alla minskar.

Som framgår av diagrammet hölls bokförsäljningen uppe till 2006 men sedan börjar fallet. Efter 10 år är en tredjedel förlorad.

Prognosen ser inte heller så god ut. 2012 är ett av de sämsta åren med en förlorad bokomsättning på 6,2 % och än värre ser det ut vid en uppdelning på kvartal. För det fjärde och viktigaste kvartalet tappar bokhandeln över 10 % mot 2011. Även här är utfallet entydigt vid uppdelning på kommuntyper, butiksstorlekar och kedjor.

Omsättningen för övriga varor visar en större stabilitet men ligger på en betydligt lägre nivå än jämförelseåret 2002. Det finns emellertid några grupperingar som under 2012 uppvisar en svag ökning av övriga varor. Det gäller då obundna boklådor i större kommuner.

Relationen mellan försäljning av böcker och andra varor är ett intressant mått på bokhandelns marknadsprofil. I Sverige finns endast ett dussintal boklådor som endast säljer böcker. Av tradition har bokhandeln även sålt pappersvaror som senare har kompletterats med kontorsvaror och presentartiklar.

Nedanstående diagram visar hur denna relation har utvecklats från 2002 till 2012.

Här framgår det mycket tydligt att andelen böcker ökade i bokhandeln fram till 2006 vilket med all säkerhet var en förlängd effekt av den sänkta bokmomsen. Från en högsta nivå på 67 % till låga 58 % 2012. Ett fall på 9 procentenheter. För en fackhandel är detta naturligtvis mycket allvarligt. Tendensen är densamma för alla kategorier. I de minsta och mest utsatta kommunerna är andelen böcker nu endast 28 % av omsättningen. I de stora kommunerna har andelen sjunkit till 76 % mot en topp 2006 på 83 %.

I undersökningen ingår inte Akademibokhandeln av det skälet att de 42 butiker som fanns 2002 inte är jämförbara med de 66 butiker som nu finns 2012. Under perioden 2002-2012 har Akademibokhandeln nyetablerat 19 och förvärvat 14 samt avvecklat 9 butiker. De senare företrädesvis kursboklådor. Akademibokhandelns försäljning av allmänlitteratur uppgick 2002 till 600 miljoner och har ökat till 700 miljoner 2012. Då de nyetablerade och förvärvade butikerna idag står för nästan halva årsomsättningen är det uppenbart att försäljningen av allmänlitteratur för jämförbara butiker har minskat kraftigt – kanske mer än för den enskilda bokhandeln. Å andra sidan är det sannolikt att de nyetablerade butikerna som företrädesvis har tillkommit i nya köpcentra de senaste åren har haft en något gynnsammare försäljningsutveckling än annan bokhandel.  I några fall i de större städerna är det också sannolikt att Akademibokhandelns nyetableringar har bidragit till en ökad konkurrens som påverkat annan enskild bokhandel.

Läs en utförlig analys av Akademibokhandeln under åren 2002-2012.

 

Den negativa omsättningsutvecklingen inom bokhandeln verifieras även vid en analys av företagens årsredovisningar.  Omkring 80 % av den traditionella bokhandeln har under de senaste åren minskat sin totala omsättning. Stora renodlade boklådor som Hedengrens och NK-Bokhandel har sedan 2002 tappat över 30 % av sin försäljning medan den betydligt mindre Söderbokhandeln har ökat. Utanför Stockholm kan nämnas Globe Bokhandel i Ludvika som regelbundet har ökat sin omsättning de senaste 10 åren.

Den minskade bokförsäljningen i den traditionella bokhandeln har naturligtvis sin förklaring i konkurrensen från nätbokhandeln och en allt större handel av böcker i varuhus och dagligvaruhandel. Av tradition har bokhandelns främsta konkurrens-fördel varit sin sortering som till stor del har finansierats genom försäljning av de mer lättsålda titlarna. Men bokhandeln har nu blivit angripen från två håll – av nätet avseende bredd och priser och av varuhus och dagligvaruhandel genom priskonkurrens på bestsellers. Även den tidigare så lönsamma bokrean har efter hand minskat i betydelse och alltmer blivit en affär för varuhus och livsmedelsbutiker.

Nedanstående diagram visar en uppskattning av marknadsandelarna för 2002 respektive 2012 avseende försäljning av allmänlitteratur (böcker exklusive läromedel och kurslitteratur). Den traditionella bokhandeln som var marknadsledande 2002 med 73 % svarar 2012 för endast 43 %. Samtidigt har nätbokhandeln tillsammans med varuhusen mer än fördubblat sin marknadsandel från 23 % till 51 %.

Anmärkning. I specialbokhandel ingår Pocketshop.

Den traditionella fackbokhandeln är inte längre den marknadsledande försäljningskanalen för böcker.

Leif Olsson

Ekonom

Mer information om undersökningens resultat samt om undersökningens upplägg följer nedan.

Bokförsäljningsindex 2002= 100

Försäljningen fördelad på kvartal

Tack vare kvartalsstatistiken för det senaste året har det varit möjligt att göra fördjupade studier av strukturella förändringar inom bokhandeln.  Ett exempel är nedanstående diagram där försäljningen för böcker respektive övriga varor har fördelats per kvartal år 2012 och jämförts med en undersökning som är gjord år 2000. Här framkommer mycket tydligt bokreans betydelse år 2000. Första kvartalets bokomsättning låg då i paritet med fjärde kvartalet.

År 2012 ligger de tre första kvartalen på i stort sett samma nivå. Denna markanta nedgång har naturligtvis inneburit att bokhandeln har tappat ett viktigt likviditets-tillskott som satt sina spår i bokhandelns försämrade ekonomi. Samma statistik avseende försäljningen av övriga varor visar att fördelningen år 2012 nästan identisk med år 2000.

Fakta om undersökningen

Mer information om undersökningens uppläggning finns i Litteraturutredningens betänkande SOU 2012:65 Bilaga 5. Den kompletterande analysen för 2012 som redovisar försäljning per kvartal har utförts på samma sätt dock med en smärre justering av urvalet. Denna del av undersökningen har genomförts genom bidrag från Stiftelsen Boken i Sverige.

Stockholm mars 2013

Leif Olsson

Läs artikeln Bokförsäljningen minskar i boklådorna från Svensk Bokhandel nr 8 2013.

Powered by Labrador CMS