Debatt: "Varför har mitt litteraturstöd helt utplånats?"

Björn Eklund.

Under 2018 har Karneval förlag inte beviljats litteraturstöd för någon av sina titlar.


I ett öppet brev till Statens kulturråd frågar förläggaren Björn Eklund om rådet ändrat sina direktiv om vad som är kvalitetslitteratur.

Utvecklingen av det statliga litteraturstödet oroar mig.

Allt sedan 2006 då jag startade Karneval har det statliga litteraturstödet var viktigt för mitt förlag. Särskilt viktigt har stödet varit som bidrag till finansiering av översatta titlar, som ofta är betydligt mer kostsamma än svenska original. Att veta att chansen att få stöd för en titel är hyggligt stor, har inte sällan avgjort att jag vågat ta ett utgivningsbeslut.

Ur mitt perspektiv har litteraturstödet på det stora hela fungerat väl. Även om det självklart varit svårt att förutse vilka titlar som kommer att få stöd, och vilka som inte kommer att få det, så har det totala stödet sett över ett år varit överraskande stabilt och förutsägbart. Därför har jag aldrig brytt mig om att klaga på att någon titel som jag tycker självklart borde få stöd, inte fått det. Det jämnar ut sig med tiden har jag tänkt.

Men i år, 2018, har något hänt! Mitt stöd har utplånats helt och hållet! Under åren 2010–2018 har jag fått stöd enligt nedan:

Som framgår låg beviljandegraden 2010–2017 på mellan 43 och 58 procent. (Vad som eventuellt också kan utläsas är att beviljandegraden har en vikande tendens: Åren 2010– 2013 låg den på 50–58 procent, åren 2015–2017 på 43–47 procent.) Men att beviljandegraden varierar något från år till år, eller till och med över en längre tid, ser jag inte som alarmerande. Naturliga förklaringar kan ligga bakom.

Det som oroar mig idag är att stödet helt har upphört 2018! Av 9 ansökningar har jag fått stöd för 0 (noll)! En mycket dramatisk förändring jämfört med alla föregående år. Kanske är detta bara en tillfällighet, jag vet inte. Men eftersom förändringen är så drastisk, så kan man misstänka att någon lika drastisk förändring av urvalskriterierna har skett. Därför skulle jag vilja ha svar på dessa frågor:

Varför behandlas Karnevals böcker så helt annorlunda i år jämfört med tidigare år?

Har ni nya direktiv som gör att den typ av böcker som Karneval ger ut inte längre räknas som kvalitetslitteratur?

Vad gäller Karnevals utgivning har jag svårt att se att den har förändrats på något drastiskt vis det senaste året, utan den har tvärtom varit relativt likartad under en lång följd av år.

Med vänliga hälsningar,

Björn Eklund
Förläggare, Karneval förlag

Powered by Labrador CMS