Orimlig momskarusell

Sedan en dom från EU-domstolen år 2010 i mål C-88/09, Graphic Procédé, ska tryckeritjänster belastas med 6 procents moms i stället för som tidigare 25 procents. Skattesatsen kom att gälla också retro­aktivt sex år tillbaka i tiden, alltså från och med 2004. Detta faktum har i praktiken betytt att många tryckerier betalat in för mycket moms under dessa år, och deras kunder, förlagen, dragit av för stor inkommande moms under samma år.

Publicerad

Sedan en dom från EU-domstolen år 2010 i mål C-88/09, Graphic Procédé, ska tryckeritjänster belastas med 6 procents moms i stället för som tidigare 25 procents. Skattesatsen kom att gälla också retro­aktivt sex år tillbaka i tiden, alltså från och med 2004. Detta faktum har i praktiken betytt att många tryckerier betalat in för mycket moms under dessa år, och deras kunder, förlagen, dragit av för stor inkommande moms under samma år.

För att korrigera detta började Skatte­verket under år 2011 att återbetala den för mycket inbetalda momsen till tryckerierna, totalt flera miljarder kronor, sam­tidigt som man började kräva förlagen på motsvarande belopp eftersom de i sin tur dragit av för hög moms.

I teorin ser detta ut som ett noll­summespel och som en relativt enkel sak att åtgärda. Tryckerierna betalar de momspengar man fått från Skatte­verket till bokförlagen, och de betalar i sin tur Skatte­verket. En fullkomligt onödig omväg, kan tyckas, eftersom Skatteverket lika gärna kunnat behålla pengarna från början. Men eftersom man inte gjorde så måste nu företagen själva administrera rundgången och se till att Skatteverket får tillbaka de utbetalade skattepengarna.

I praktiken är detta emellertid inte alls så enkelt. Det har nämligen visat sig vara oerhört svårt och osäkert för för­lagen att få tillbaka momspengarna från tryckerierna. Ger inte Skatteverket förlagen anstånd, vilket inte är givet, måste förlagen ligga ute med pengar i väntan på att få dem från tryckerierna.

Alltså: förlagen tvingas betala momspengar till staten samtidigt som tryckerierna behåller samma pengar. Detta är en fullständigt orimlig ordning. En princip i momssystemet är ju reciprociteten, att ingående och utgående moms i två företag ska vara lika stora. Även om det på sikt visar sig att bokförlagen blir skadeslösa innebär en befarad lång väntetid på rättvisa en betyd­ande ekonomisk uppoffring i en redan pressad tid. Med all sannolikhet riskeras både nedskärningar och nedläggningar bland förlagen och därmed minskad bredd och mångfald i utgivningen.

Någon måste ta på sig ansvaret för den uppkomna situationen och närmast till hands ligger förstås Skatteverket som satt i gång hela den här karusellen. Samtidigt vore det ju snyggt om tryckerierna snarast mötte de krav som deras kunder ställer på dem härvidlag. Även de måste ju inse att dessa  momspengar faktiskt inte är deras. Och att det finns en morgondag.

Powered by Labrador CMS