Tillbaka
2010-03-04

Topparna håller uppe lönestatistiken

För bokbranschen som helhet var 2008 ett sämre år än rekordåret 2007. Men på löneområdet var det snarast tvärtom. Och allt tyder på att lönerna fortsatte att öka under krisåret 2009.

Bo Westlund

p;Lågkonjunkturen har hittills inte haft någon påverkan på löneutvecklingen inom bokbranschen. Kollektivavtalen är fleråriga och påverkas inte direkt av kortare svängningar i samhällsekonomin.

Men under våren löper nu många avtal ut och förhandlingar väntar. Frågan är i vilken utsträckning den ekonomiska krisen kommer att påverka resultatet. Enligt Unionens förhandlare Hans Ekström anser inte arbetsgivarna inom branschen att det finns något löneökningsutrymme alls.

Årets »löneliga« granskar inkomsterna i branschen 2008. Via Skatteverket har SvB tagit fram uppgifter för bortåt 700 personer, verksamma i bokbranschen.

Inkomståret 2008 kännetecknas av att finanskrisen bröt ut under hösten, en kris som sedermera kommit att jäm­föras med 1930-talets. I bokbranschens löne­kuvert har krisen dock hittills lyst med sin frånvaro.

Men även om lågkonjunkturen ännu inte yttrat sig i sänkta eller frysta löner har den påverkat arbetsklimatet i bokbranschen.

En konsekvens är att antalet anställda minskats. Under fjolåret sade många företag i bokbranschen upp personal, bland andra Bonnierförlagen, där totalt ett 60-tal anställda fått lämna organisationen under de senaste två åren. Ungefär hälften av dessa har avskedats med hänvisning till arbetsbrist.

Men Jacob Dalborg, vd, menar att det har andra orsaker än den ekonomiska krisen:

– Våra uppsägningar under hösten beror inte på lågkonjunkturen utan var en strategisk anpassning av vår organisation till den verklighet vi ser framöver. Inte bara vi, utan hela branschen har haft en överutgivning i flera år. I ett försök att komma tillrätta med den har vi nu dragit ned på antalet titlar och krympt vår kostym, säger han.

Även från Akademibokhandeln hörs nu – trots att kedjans vd Ulf Lindstrand bland annat hänvisade till lågkonjunkturen under förra vintern när 66 heltidstjänster skars bort – liknande tongångar.

– Vårt beslut om uppsägningar togs redan före den så kallade finanskrisen. Huvud­orsaken var att vi flyttade arbetsuppgifter från butikerna till vårt centrallager i samband med att vi gick över till centrala beställningar och central logistik. Det faktum att bokhandeln under en följd av år också tappat volymer till stormarknader, näthandel och andra kanaler spelar också in, säger Ulf Lindstrand.

Ett förlag som haft det svårt under krisen är Alfabeta vars medarbetare under hösten 2009 valde att minska sin arbetstid till 80 procent.

– Det handlar om en övervintring budgetåret ut. Den första maj kör vi för fullt igen, säger förlagschef Nina Wadensjö som betonar att alla på förlaget står bakom beslutet.

Alternativet, säger hon, var att säga upp personal, bara för att senare kanske behöva återanställa dem igen.

Under 2008 ökade lönerna i branschen med fyra procent, jämfört med 2,8 procent året innan. Samtidigt backade förlagens omsättning och bokhandelns stod stilla.

Ökningen i bokbranschen sammanfaller med löneutvecklingen i privat sektor i Sverige som helhet, vilken uppgick till 4,5 procent 2008, enligt SCB.

Men i faktiska kronor är skillnaden stor, särskilt för vissa yrkeskategorier. För en redaktör innebär fyra procent omkring 10 000 kronor. För en vd eller förlagschef motsvarar samma procenttal inte sällan runt 100 000 kronor.

Under 2008 stannade dock redaktörernas ökning på sammantaget två procent, medan förläggarnas ökade med 5,5 procent och vd:arnas/förlagschefernas med nio procent.

Bland vd:ar återfinns en disparat grupp personer. Här finns exempelvis allt från Bonnier Books vd Maria Curman som tjänade 4,3 miljoner under 2008, till vd:n för Klackenbergs Böcker & Papper, Madeleine Klackenberg som hade 160 000 kronor i årslön.

Inom bokhandeln överlag ökade inkomsterna med åtta procent. Men även här snedvrids siffrorna: plockas KF-

cheferna Lars Idermark och Ulf Lindstrand bort halveras ökningen till fyra procent.

Sett ur genusperspektiv ökade kvinnornas löner sammantaget med två procent under året medan männens ökade med cirka sex procent. Men även här slår toppnamnens löner igenom: plockar man bort Henning Mankell, Lars Idermark och Ulf Lindstrand stannar männens löneökning på tre procent.

Jämför man männens och kvinnornas löner i toppen på löneligan blir dock sambandet mellan lön och kön pinsamt påtaglig (se faktarutan bredvid).

En tredjedel av samtliga personer SvB undersökt fick en sämre lön under 2008 än 2007. Sämst löneutveckling hade författarna och kulturjournalisterna. De förra backade sammantaget med sex procent och hälften av dem gick back under året.

Samtidigt är det värt att påpeka att statistiken ger en något missvisande bild av det svenska författarkollektivets lönenivå.

Författarnas löner skiljer sig stort, och många gånger handlar det dessutom om inkomster från arbeten vid sidan av själva författarskapet. SvB:s urval utgörs av författare som är väl etablerade, eller just har utkommit med en bok.

Författarna i SvB:s tabeller har så olika löner att det nästan är omöjligt att tala om snittlön. I gruppen återfinns också löneligans okrönte kung, Henning Mankell, som kammade hem över 15 miljoner kronor under året, vilket minskar författarnas lönetapp. Utan honom i statistiken minskar författarlönerna med drygt 15 procent.

 

Se om du är med i lönelistorna i vår pdf.

Saknas du i tabellen?

Årets löneliga bygger på uppgifter från ett urval på drygt 670 personer i bokbranschen. I tidningen visar vi ett urval av dessa. Hela listan återfinns på svb.se. Där hittar du även tabellen över journalister och kritiker.

Urvalet är subjektivt och omfattar främst tongivande personer, eller personer som är tydliga representanter för sitt skrå. Men det finns säkert många som vi missat. Hör av er med tips till nästa år. Det större underlaget har vi använt för att beräkna snittlöner och inkomstökningar.

Samtliga siffror i tabellerna kommer från Skatteverkets offentliga register som berättar om den sammanlagda taxerade inkomsten 2008, uppdelad på tjänst och eventuell näringsverksamhet (inkomster från egna bolag).

Däremot kan man inte utröna om det är en eller flera arbetsgivare, om det är styrelsearvoden, utbetalningar på pensionsförsäkringar, bonusar, avgångsvederlag, retroaktiv lön och så vidare.

Vi har valt att skriva in nuvarande arbets­givare, där den är känd, även om den redovisade lönen i flera fall kommer från en annan arbetsgivare. Se exempelvis Sanji Tandan, som står som delägare till Telegram, trots att han under 2008 var vd för Schibstedförlagen.

 

Göran Emitslöf, vd, Debutantförlaget
(har nolltaxerat i flera år)
– Jag tycker att det är så kul att jobba med det här att jag inte behöver ta ut någon lön, och det är billigare för företaget att ge utdelning än att betala ut lön. Debutantförlaget har en ganska blygsam omsättning, runt 600 000-700 000 kronor. Jag har lite andra pengar som jag kan leva på.

 

Thomas Wyatt, vd Bokhandlare­föreningen
(+6 %)
– Siffrorna har inte med löneökningar att göra; en stor del är pensionsutbetalningar. Min pension började betalas ut under 2008. Lönen är bara drygt hälften av inkomsten det året, runt 600 000-700 000 kronor. Löneökningen var mellan en och två procent, resten är pension.

 

Maria Enberg, försäljningschef, delägare Grand Agency
(-40 %)
– Vi startade agenturen i november 2007 och det tar ett par år innan intäkterna kommer. Cyklerna är långa: våra intäkter baseras på de kontrakt vi skriver och vi får inte pengar förrän böckerna är ute i handeln. Från det att vi skriver ett avtal dröjer det kanske ett år innan boken kommer ut. Sedan har förlaget ett till två år på sig att betala in från försäljningen. Men starten har faktiskt gått bättre än vad vi trodde.

 

Per Anders Lundström, styresman, Svenskt Militär­historiskt Bibliotek (SMB)
(+5,7 %)
– Jag har haft samma lön sedan 2005 ungefär, med den kan variera några procent upp eller ner år från år. 2008 handlade det om att jag inte tog ut full semester utan fick det som lön i stället. Vi har inga prestationslöner eller bonussystem. SMB är ju både bokklubb och förlag, som ger ut ett 40-tal böcker per år. Vi har dessutom två tidningar, Krigens Historia och Pennan & Svärdet.

 

Py Söderström, vd Elib
(+0,6 %)
– Jag tycker att man får anpassa lönen till företaget man jobbar på, självklart ska den vara kopplad till arbetsuppgifter och ansvar, men det måste också finnas en förståelse för bolaget. Jag är absolut inte miss­nöjd, tvärtom tycker jag att jag har en bra lön. Det ska bli intressant att följa försäljningen av e-böcker under året med alla läsplattor som är på gång att lanseras, och förlagens e-bokssatsningar.

 

Anette Ekström, vd Harlequin
(+12 %)
– Vi i ledningsgruppen har ett utfall med bonus om resultatet är positivt, och det har gått jättebra för Harlequin. Min lön är en kombination av bonus när vi förbättrar resultatet jämfört med året innan och en vanlig löneökning, mer detaljer vill jag inte ge. 2009 blir ett rekordår för Harlequin. Kanske ökar efterfrågan på »må-bra-produkter« i en lågkonjunktur.

 

Ulf Lindstrand, vd Akademi­bokhandeln
(+38 %)
– Lönen under 2008 är till stor del från min tidigare arbetsgivare Åhléns. Jag jobbade bara tre månader under det året på Akademibokhandeln och min lön här är inte i närheten av min tidigare lön. Den var resultatet av några goda år på Åhléns med ganska goda bonusar. Du kommer att se att det blir helt andra siffror nästa år.

 

Stefan Lindström, vd Stevali
(+16 %)
– Det går väldigt bra för Stevali. Medan andra skär ner har vi nyanställt flera personer. Vi gör fler saker nu också. Sedan vi startade vår produktions- och servicedel 2007 har vi fått många nya uppdragsgivare. Bazar har flyttat in sitt kontor till oss, vi producerar böcker åt Buster förlag och jobbar även med Modernista, Votum och Langenskiöld.

 

Jacob Dalborg, vd Bonnierförlagen
(+32 %)
– Jag blev vd för Bonnierförlagen 2008, från att tidigare ha varit vd på Albert Bonniers förlag. Det är ett helt annat uppdrag.
Har Bonniers ett bonussystem?
– Nej, vi har inget generellt bonusprogram med garanterade belopp. Däremot har ett antal medarbetare lönepaket som innehåller individuellt överenskomna rörliga lönedelar. Dessa omförhandlas årligen vid vanliga lönerevisionen. Även jag har en del som är rörlig i mitt löne­paket.

 

Marianne von Baum­garten-Lindberg, bokhandelsägare
(+22 %)
– Jag fick gamla pensioner retroaktivt utbetalda 2008. Jag har inte tagit ut någon löneökning från företaget.
Varför tror du att männens löner i branschen ökar mer än kvinnornas, speciellt på vd-nivå?

– I förlags- och tidningsbranschen har vi inte haft så mycket lägre löner på senare tid, så det är jätte­tråkigt att höra. Män är väl bättre förhandlare och mer vana vid att vara chefer, kvinnor blir ofta glada när de blir chefer.

2019-06-07

I barnens tjänst

Sedan starten 1965 har Svenska barnboksinstitutet samlat, spritt och fördjupat kunskapen kring utgivning för barn och unga. Nu hoppas institutet på en nationell bevarandeplan för alla specialbibliotek.

Jenny Damberg

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller Prenumerera