Debatt: "Vi har inte ändrat bedömningen av litteraturstödet"

I ett öppet brev till Kulturrådet, den 10 oktober, frågade förläggaren Björn Eklund på Karneval förlag om rådet ändrat sina direktiv om vad som är kvalitetslitteratur. Detta sedan förlaget inte beviljats litteraturstöd för någon av sina titlar under 2018. Nu svarar Kulturrådet.

Björn Eklund från Karneval förlag har ställt frågor till Kulturrådet i ett öppet brev där han undrar om vi har ändrat våra urvalskriterier eftersom Karneval inte har beviljats litteraturstöd innevarande år.

Nej, vi har inte ändrat utgångspunkten för bedömning av litteraturstödet, utan den utgår liksom tidigare från förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser och de kvalitetskriterier som beslutats av Kulturrådet. Bedömningen av ansökningar tar inte hänsyn till förlagets storlek eller tidigare utgivning utan gäller enbart den titel som förlaget söker stöd för. En beskrivning av bedömningskriterierna finns på Kulturrådets webbplats http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Litteraturstod/Bedomning-av-litteraturstod/

Björn Eklund undrar också hur det kommer sig att ingen ansökan från Karneval förlag har beviljats i år. Jag kan inte gå in på bedömningen av enskilda ansökningar här, men alla ansökningar som kommer in till Kulturrådet ska behandlas lika och sökande förlag ska kunna lita på att bedömningen är saklig och opartisk. Litteraturstöd kan sökas löpande under året, så än är det för tidigt att säga vad utfallet blir för 2018.

Arbetsgruppen för facklitteratur kommer att ta upp det öppna brevet på sitt kommande möte i arbetsgruppen och vi har skrivit till Björn Eklund att vi ska återkomma med svar på hans frågor.

Under 2018 gör Kulturrådet en översyn av efterhandsstöd och stöd till planerad utgivning av litteratur. Översynen har som övergripande syfte att ge ökad intern kunskap och identifiera eventuella utvecklingsbehov av stöden. I översynen ingår en enkät till alla förlag som sökte litteraturstöd 2017 samt en uppföljning av bidragen från 2014 till 2017. Vår förhoppning är att enkätsvaren kan ge underlag för vidare diskussioner med branschen och internt utvecklingsarbete.

Med vänlig hälsning

Lotta Brilioth Biörnstad

Chef för Enheten för litteratur och bibliotek, Kulturrådet

Läs Björn Eklunds inlägg här: www.svb.se/debatt/debatt-varfor-har-mitt-litteraturstod-helt-utplanats

Powered by Labrador CMS