Håll koll på lagret!

Nära fyra av tio bokhandlar gick med förlust förra året. Det visar Svensk Bokhandels Bokhandelsspecial. De dåliga resultaten hänger ofta samman med en låg omsättning av lagret. Därför måste varje bokhandlare hålla koll på sitt lager, menar bokhandelsekonomen Leif Olsson.

Publicerad

Nära fyra av tio bokhandlar gick med förlust förra året. Det visar Svensk Bokhandels Bokhandelsspecial. De dåliga resultaten hänger ofta samman med en låg omsättning av lagret. Därför måste varje bokhandlare hålla koll på sitt lager, menar bokhandelsekonomen Leif Olsson.

Årets Bokhandelsspecial visar att ekonomin för den traditionella bokhandeln är svag. Av 195 boklådor redovisar 38 % ett negativt resultat. För den mindre bokhandeln med en omsättning under tre miljoner går varannan med förlust. Om man gör en djupare analys framkommer det tydligt att det finns ett samband med nyckeltalet LOH och bokhandelns lönsamhet. LOH är en förkortning av begreppet ”lagrets omsättningshastighet”.

För all detaljhandel är det viktigt att varulagret har en hög omsättning. I livsmedelhandeln omsätts lagret 20–30 gånger per år. I specialhandeln är siffrorna betydligt lägre. För bokhandeln bör LOH ligga i intervallet 2,5–3,0. Om nyckeltalet ligger under 2,0 är det ett tecken på att lagret är övervärderat. Då genomsnittet för den mindre bokhandeln ligger på 1,7 är situationen allvarlig.

Hur beräknas då LOH? Jo, man delar årsomsättningen med varulagrets medelvärde. Men då omsättningen redovisas till försäljningspris och lagret värderas till anskaffningspris måste endera lagret omräknas till försäljningspris eller omsättningen till anskaffningspris. Detta är lite komplicerat även om de flesta datasystem har funktionen inbyggd.

Men det finns en enklare väg som ger en godtagbar information. I resultaträkningen redovisas ”kostnad för sålda varor” ofta under rubriken handelsvaror. Denna kostnad är försäljningen till inköpspris. Om varukostnaden på resultaträkningen delas med lagervärdet på balansräkningen får man en hyfsad bild av LOH. Det är detta begrepp som redovisas i Bokhandelsspecialen.

I den specialanalys som gjorts för närmare 200 traditionella boklådor är fördelningen av LOH följande:

Som framgår av tabellen finns ett samband mellan LOH och resultat. De som har ett högt LOH går betydligt bättre än de med låga värden. Tabellen visar också att de med lågt LOH är bokhandel med en lägre omsättning än de som har ett högre LOH.

Hur kommer det sig då att många boklådor har ett lågt LOH?

Det finns säkert många orsaker men den vanligaste är nog en okunnighet om hur man värderar ett varulager. Under de senaste åren har många boklådor bytt ägare och en hel del nya har också etablerats.

Jag kan konstatera att flera av dessa företag redan efter några år har lönsamhetsproblem och ett alldeles för lågt LOH.

Den viktigaste dagen på året i en bokhandel är när man gör inventering. Vad som ofta händer är att bokhandeln okritiskt upprättar en lista på alla artiklar och sedan överlåter till revisorn att beräkna varulagervärdet när bokslutet skall upprättas.

Tyvärr är det inte så enkelt. Du måste själv göra en kritisk bedömning av varje artikel i lagret huruvida den är säljbar. Har bokhandeln ett datasystem kan man i många ofta ta ut en lista med historik av försäljningen. Om t ex en boktitel inte har sålt ett enda ex under det senaste året är det knappast sannolikt att den säljer kommande år. Skicka den då på retur om det går eller rea ut den. Tar du upp den till fullt f-pris så lurar du dig själv. Lagret blir övervärderat.

I bokhandeln hanterar du tusentals artiklar där många snabbt blir inkuranta. Det gäller då framför allt böcker. Ett hålslag eller häftapparat går alltid att sälja men många boktitlar säljer inte alls. Om hela lagret okritiskt tas upp till fullt inköpspris påverkar detta bokhandelns resultat. Ett övervärderat lager ger ett skenbart bättre resultat. Kanske ditt LOH ligger på 2,0 efter första året. Om man värderar efter samma princip nästa år ökar lagret av artiklar som inte är säljbara.

Den första symptomen är då att likviditeten blir ansträngd. Man vill ju köpa nya böcker hela tiden men saknar kapital. På pappret ser bokslutet bra ut och banken ger kanske ytterligare krediter. LOH ligger på 1,5. Det tredje året kanske pengarna tar slut och företaget är på obestånd. LOH kanske då är nere på 1,2. – Felet är att ingen har kollat LOH. Vare sig banken eller revisorn har kunskap om hur man värderar lager i bokhandeln. Som bokhandlare är det ditt ansvar att kunna branschen.

När det gäller förvärv av bokhandel är det A och O att se till att det lager som ingår i förvärvet är kurant. Ett övervärderat lager kan ge köparen en uppfattning om att bokhandeln har en god ekonomi. För den som inte har branscherfarenhet finns det anledning att be någon annan som driver bokhandel att göra en värdering. Men börja med att kolla hur bokhandelns LOH ser ut i det senaste bokslutet. Ligger det under riktvärdet på 2,5 finns det anledning att se upp.

Med de problem som finns i bokhandelsbranschen är det trist att konstatera att det inte längre finns någon branschutbildning om hur man driver bokhandel. I andra länder har denna grundutbildning en hög prioritet. Någon större hjälp tycks inte heller gå att få från kedjorna. Över en tredjedel av medlemmarna i JB-gruppen och Ugglan redovisar en förlust enligt senaste bokslut. När det gäller de oberoende boklådorna så redovisar varannan ett negativt resultat.

Finns denna vitala fråga på Bokhandlareföreningens agenda?

Leif Olsson
Bokhandelsekonom

Hur mår din egen bokhandel? Gör Svensk Bokhandels hälsotest!

Powered by Labrador CMS